Kodeks pracy w 2022r. czekają poważne zmiany

Zmiany dotyczyć będą m. in. urlopów, zasiłku macierzyńskiego oraz pracy zdalnej. Nowelizacja Kodeksu pracy zapewni pracownikom szerszą ochronę i dodatkowe dni wolne. Jednocześnie zostaną nałożone nowe obowiązki na pracodawców. Większość ze zmian w Kodeksie pracy ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw. Dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i tzw. dyrektywę rodzicielską.

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Pracownik będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem (2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym). Przy czym zachowa prawo do 50% wynagrodzenia obliczanego jak pensja za czas urlopu wypoczynkowego.

Wyższy zasiłek macierzyński

Zmiana polega na zwiększeniu wysokości zasiłku i ustaleniu go na poziomie 70% podstawy wymiaru zasiłku. Obecnie wypłacany jest w wysokości 100% podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60% podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą cześć tego urlopu.

Ułatwienia dla rodziców dzieci do 8 lat

Po zmianie przepisów pracodawcy nie będą mogli zlecać bez zgody pracownika pracy w nocy, delegacji lub nadgodzin pracownikom opiekującym się dzieckiem w wieku do 8 lat. Dotychczas dotyczyło to dzieci w wieku do 4 lat.

Praca zdalna na stałe w Kodeksie pracy

Praca zdalna po ponad dwóch latach ma zostać uregulowana w Kodeksie pracy i ma być oparta na porozumieniu między pracodawcą, a pracownikiem. Jedna ze zmian dotyczy tego, że pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów internetu i prądu. Według propozycji pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m. in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży.

Szersza ochrona stosunku pracy

Zgodnie ze zmianami zostanie wprowadzony zakaz prowadzenia przygotowań dotyczących zamiaru rozwiązania stosunku pracy z pracownicami w ciąży, pracownikami, którzy wystąpili z wnioskiem o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego albo jego części oraz urlopu rodzicielskiego albo jego części oraz z pracownikami, którzy złożyli do pracodawcy wniosek o elastyczną organizację pracy od dnia złożenia wniosku.

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego

Obecnie urlop rodzicielski wynosi 32 tygodnie (jedno dziecko) lub 34 tygodnie (ciąża mnoga). W wyniku wprowadzonych zmian będzie to 41 tygodni (jedno dziecko) lub 43 tygodnie (ciąża mnoga). Dodatkowo każdy z rodziców będzie miał możliwość 9 tygodni urlopu, który nie będzie przenoszony na drugiego rodzica. Kolejna zmiana będzie dotyczyła urlopu ojcowskiego. Obecnie ojcowie mają prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego przez 24 miesiące od dnia urodzenia dziecka. Po zmianie będzie to 12- miesięczny okres na skorzystanie z takiego urlopu.

Urlop opiekuńczy

Nowy urlop opiekuńczy będzie polegał na aż 5 dodatkowych wolnych dniach w roku kalendarzowym i nie będzie zależał od stażu pracy. Jego celem będzie zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki ze względów medycznych. Minusem takie urlopu jest fakt, że ma być to urlop bezpłatny.

Prawo do nieodpłatnego szkolenia dla pracownika

Nowe przepisy mają gwarantować pracownikowi prawo do nieodpłatnego szkolenia, które jest konieczne do wykonywania danego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku. Przepisy te powinny określać także nieodpłatność szkolenia, wliczanie się czasu jego trwania do czasu pracy oraz zasadę, że szkolenia powinny odbywać w miarę możliwości w godzinach pracy.

Nowelizacja Kodeksu pracy będzie oznaczać dla pracodawców duże zmiany. Firmy będą musiały przeanalizować nową organizacje pracy, ponieważ pracownikom zostaną wydłużone urlopy rodzicielskie i nadane nowe uprawnienia.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę.

Dowiedz się więcej