Polityka prywatności

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. In augue erat, tincidunt
non vulputate vel, blandit tempor tortor.

Zakres zastosowania Rozporządzenia

Przetwarzanie danych osobowych w SALES GROUP Sp. z o.o. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „Rozporządzenie”.

 

Administrator danych

SALES GROUP Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

 

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia SALES GROUP Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych – imię i nazwisko inspektora. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia.

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail: obsluga@grupasg.pl

Osoby, których dane dotyczą mogą się także kontaktować z inspektorem ochrony danych pisemnie:
Grzegorz Osiński 
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

 

OGÓLNA NOTA INFORMACYJNA

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest SALES GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa („Spółka”).

Możesz skontaktować się z nami poprzez adres email: obsluga@grupasg.pl lub pisemnie (ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa). Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych – Paweł Dytry, z którym możesz się skontaktować poprzez email: obsluga@grupasg.pl lub pisemnie (ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa). Z inspektorem możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  • marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym profilowania w celu poznania Twoich potrzeb;
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług współpracujących ze Spółką banków, instytucji pożyczkowych, w tym profilowania w celu poznania Twoich potrzeb.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o pośrednictwo kredytowe lub ubezpieczeniowe; (jeżeli zawierasz umowę o usługę)
  • niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki, w tym profilowanie w celu poznania Twoich potrzeb – dla prowadzenia tego marketingu w trakcie świadczenia usług na podstawie umowy lub regulaminu;
  • zgoda – dla prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, w tym profilowania w celu poznania Twoich potrzeb, po zakończeniu umowy lub świadczenia usług;
  • zgoda – dla prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług współpracujących ze Spółką banków, instytucji pożyczkowych, w tym profilowania w celu poznania Twoich potrzeb.

Dla celów realizacji umowy o usługę będziemy przechowuje Twoje dane osobowe do chwili wygaśnięcia roszczeń z tej umowy.

Dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki, w tym profilowania w celu poznania Twoich potrzeb, Spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez okres realizacji umowy o usługę. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla tych celów również po zakończeniu umowę o usługę, Spółka przechowuje dane do chwili cofnięcia przez Ciebie tej zgody.

W przypadku, jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką, Spółka przechowuje dane dla tych celów do chwili cofnięcia przez Ciebie tej zgody.

Spółka przekazuje Twoje dane do podmiotów rynku finansowego jeżeli wyraziłeś na to zgodę w celu przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach wniosku o kredyt bądź finansowania.

Ponadto Spółka przekazuje Twoje dane osobowe podwykonawcom, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Spółki (m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy ze Spółka i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki.

Możemy pozyskiwać Twoje dane od Twojego pracodawcy, który przekazuje nam dane kontaktowe swoich pracowników oraz z powszechnie dostępnych źródeł w szczególności z baz i rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Regon, VAT-UE.

Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania.

Ponadto, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest:

  • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Spółki – masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • zgoda – masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  • zawarcie lub wykonanie umowy, lub zgoda – masz prawo do przeniesienia swoich danych osobowych, tj. dla otrzymania od Spółki swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W sytuacjach przewidzianych prawem masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilowania.

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych w celu realizacji umowy o usługę jest dobrowolne, ale konieczne do jej realizacji. Bez podania tych danych nie możesz korzystać z usług.

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Zapoznaj się z Szczegółowymi Notami Informacyjnymi, które przekazujemy Tobie w przypadku zbierania danych bezpośrednio od Ciebie.