Limit transakcji gotówkowych – co się zmieni od 01.01.2023 roku

Wraz z początkiem przyszłego roku rząd planuje kolejną „niespodziankę”. Czekają nas kolejne zmiany limitów dotyczące płatności gotówkowych, jakie zostały już zatwierdzone przez rząd i będą obowiązywać od 01.01.2023r. Limity te nie będą dotyczyły wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą, ale obejmą one również każdego z nas. Wszystko to w ramach programu Polski Ład. Zatem co się zmieni i czego możemy się spodziewać w nadchodzącym 2023 roku?

Przedsiębiorcy

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą ustawa przewiduje zmniejszenie limitu kwoty płatności gotówkowych dla wszystkich transakcji związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Wszystkie transakcje powyżej tego limitu muszą zostać sfinalizowane za pomocą rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Zgodnie ze zmianami Polskiego Ładu w art 19 ustawy o prawie przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 8000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Warto również przypomnieć, iż limit ten przed 2017 rokiem wynosił 15 000 EUR. Po tym roku został zmniejszony do kwoty 15 000 PLN.

Konsumenci

Dotychczas żadne z limitów płatności gotówkowych nie dotyczyły osób fizycznych, czyli każdego konsumenta. Jednak od 01.01.2023 roku kwestia ta również ulegnie zmianie. Przewidziano nowy limit w wysokości 20 000 zł. Oznacza to, iż każdy konsument zakupujący towar lub usługę w tej kwocie oraz powyżej tej kwoty zobowiązany jest do dokonania płatności przy pomocy konta bankowego.

Do istniejącej już ustawy o prawach konsumenta dodany został art. 7b o następującym brzmieniu: Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Podsumowanie

Jak można zauważyć z roku na rok limity płatności gotówkowych zmieniają się i zostają poszerzone o nowe zakresy. Przykładem tego jest również dodanie konsumentów, czyli praktycznie każdego z nas do nowych ograniczeń. Świadczy to również o tendencji wzrostowej tego typu działań, a co za tym idzie możemy spodziewać się w przyszłości dalszych tego typu zmian prawnych. Nie ma również co ukrywać, iż Państwo wpływa na obywateli, aby korzystali z elektronicznych form płatności z jednej prostej przyczyny – pełna kontrola przepływu pieniądza. Ponadto, co za tym idzie również szybsza reakcja służb w razie wszelkich niezgodności finansowych naruszających chociażby prawo podatkowe.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę.

Dowiedz się więcej