Nowelizacja ustawy o PPK oraz nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Od 1 lipca 2019 roku w życie zostały wprowadzone tzw. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), których zadaniem jest ułatwienie oszczędzania na przyszłość. Początkowo zostały one wprowadzone w dużych firmach, w których zatrudnienie znalazło ponad 250 osób (I etap). Natomiast 10 maja bieżącego roku został zakończony ostatni już IV etap wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Etap ten obejmuje obecnie wszystkie firmy zatrudniające pracowników bez względu na to czy firma posiada jednego czy też stu pracowników oraz sektor finansów publicznych.

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

W związku z zakończeniem wdrażania programu wprowadzono zmiany w ustawie o PIP oraz PPK w celu uruchomienia narzędzi kontrolnych, tak aby nadzorująca firmy Państwowa Inspekcja Pracy posiadała narzędzie do weryfikacji rzetelności oferowanych przez firmy i instytucje Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zmiany te zostały wprowadzone w ustawie z 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) i zaczęły obowiązywać od 4 czerwca 2022 roku. Na mocy tej ustawy PIP otrzymał nowe możliwości kontrolne, a przede wszystkim umożliwienie kontroli wszystkich podmiotów zatrudniających w zakresie PPK.

Kontrole będą między innymi dotyczyły:

– terminowego wdrażania PPK w podmiocie
– wyjaśniania wszelkich nieprawidłowości związanych z PPK, a przede wszystkim w zakresie nakłaniania do rezygnacji z PPK
– umów o wprowadzenia oraz zarządzanie PPK
– wpłat na rzecz PPK
– weryfikacji skarg zgłaszanych do PIP

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Na mocy tej samej ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 wprowadzono również zmiany dotyczące Pracowniczych Planach Kapitałowych w celu znacznego uproszczenia dostępu do PPK, ale nie tylko. Wejście w życie ustawy od 4 czerwca 2022 roku spowodowało również takie zmiany jak:

– nadanie statusu podmiotu zatrudniającego wszystkim pracodawcom i zleceniodawcom
– osoby fizyczne, w tym mikroprzedsiębiorcy wchodzące w skład podmiotów zatrudniających będą miały obowiązek podania przyczyn niewdrożenia PPK na wniosek PFR
– możliwość zawarcia umowy PPK przez osoby w wieku między 55, a 70 rokiem życia na ich wniosek
– deklaracja dodatkowych płatności na rzecz PPK

Wszystkie te zmiany mają na celu zachęcenie pracowników do korzystania z programu PPK, chociażby poprzez wprowadzenie dodatkowych narzędzi kontrolnych oraz ułatwień w przystąpieniu do projektu. Kolejnym elementem jest wprowadzenie od 1 listopada bieżącego roku uregulowania korekt dokonywanych wpłat, dopłat oraz wpłaty powitalnej od Państwa.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę.

Dowiedz się więcej