Obowiązki i prawa pracodawcy w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej

7 czerwca 2022 roku do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza szereg zmian. Projekt ten dotyczy m. in. prawnego uregulowania pracy zdalnej, która do tej pory obowiązywała w tzw. specustawach o COVID-19. Projekt ustawy zawiera projektowane przepisy, które zawierają kwestie dotyczące wykonywania i zasad wykonywania pracy zdalnej, obowiązki pracodawcy, zakazu wypowiedzenia umowy o pracę, obowiązku informacyjnego pracodawcy, wyłączenie opodatkowania kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, możliwość przekazywania wniosków w postaci papierowej lub elektronicznej, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawa pracownika, zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną, określanie zasad ochrony danych przez pracodawcę, przekazanie informacji umożliwiającej porozumiewanie się na odległość, kontrola w miejscu świadczenia pracy zdalnej.

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z założeniami projektu pracodawca będzie miał obowiązek:

– zapewnić pracownikowi, który wykonuje prace zdalną materiały i narzędzia do pracy oraz urządzenie techniczne
– zapewnić pracownikowi szkolenia i pomoc techniczną
– pokryć inne koszty, które są bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej
– pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy oraz koszty energii elektrycznej i niezbędnych usług telekomunikacyjnych

Nowe przepisy nie ignorują również praw pracodawcy odnośnie pracy zdalnej. Oprócz obowiązków założenia projektu zawierać będą uprawnienia, które dotyczyć głównie będą kontrolowania pracownika. Pracodawca będzie miał prawo przeprowadzić kontrolę w miejscu, w którym pracownik będzie wykonywał pracę zdalną i w godzinach jego pracy. Co ważne wykonywanie czynności kontrolnych nie będzie mogło naruszać prywatności kontrolowanej osoby oraz utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych. Dodatkowo, kiedy kontrolujący stwierdzi, że nastąpiły uchybienia przepisów i zasad oraz procedur ochrony danych będzie mógł nakazać pracownikowi usunięcie tych uchybień i rozpoczęcie pracy w dotychczasowym miejscu pracy.

Poza tym pracownik i pracodawca będą mogli ustalić zasady wykorzystywania narzędzi i materiałów do pracy oraz urządzeń technicznych, które nie będą zapewnione przez pracodawcę. W tej sytuacji pracownik otrzyma ustaloną kwotę pieniędzy na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. Podczas ustalania kwoty pod uwagę będą brane normy zużycia materiałów, narzędzi pracy oraz urządzeń technicznych i ich ilość wraz z ceną rynkową, a także normy zużycia energii elektrycznej i koszty usług telekomunikacyjnych.

Praca zdalna może być efektywnym i praktycznym rozwiązaniem, ale w praktyce jej wykonanie może się okazać nieco trudniejsze. Dlatego też warto uregulować wcześniej wszystkie wątpliwości jakie pojawiają się między pracownikiem i pracodawcą.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę.

Dowiedz się więcej