Prawo pracodawcy do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich

Pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego powinien mieć świadomość, że jego pracodawca posiada prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania L4. Na czym ona polega? Jakie konsekwencje może wyciągnąć pracodawca, który wykryje nieprawidłowości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Kontrola zwolnienia lekarskiego – kogo może skontrolować pracodawca?
Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracodawca ma prawo do skontrolowania prawidłowości korzystania ze zwolnienia lekarskiego przez pracownika, któremu wypłaca:
• wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;
• zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego;
• zasiłek opiekuńczy;
• świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
W tym miejscu warto podkreślić, że tego typu kontrola może nie musi być w żaden sposób zapowiadana i może się odbyć zarówno w miejscu zamieszkania pracownika, jak i innych miejscach, czego przykładem może być miejsce drugiej pracy, jeżeli pracodawca wie, że pracownik jest zatrudniony również w innej firmie. Co więcej, kontrola może być przeprowadzona nie tylko w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również w oparciu o umowę zlecenie.

Na czym polega kontrola prawidłowości korzystania ze zwolnienia lekarskiego?
Dlaczego pracodawcy przeprowadzają kontrole prawidłowości korzystania ze zwolnień lekarskich przez swoich pracowników? Przede wszystkim ze względu na podejrzenie, że pracownik nadużywa zwolnienia lekarskiego wykonując pracę zarobkową w innej firmie, czy korzystając z niego w sposób niezgodny z celem. Przykładem może być wyjazd na wczasy w trakcie L4. W tym miejscu należy podkreślić, że pracownik w trakcie zwolnienia lekarskiego nie ma obowiązku przebywać wyłącznie w miejscu zamieszkania, jednak jego nieobecność powinna być uzasadniona, np. wizyta u lekarza, czy korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych. Istotne jest także to, że pracodawca nie może żądać od pracownika informacji na temat stanu zdrowia, czy przyczyny niezdolności do pracy.
Kto decyduje o tym, czy pracownik prawidłowo korzysta ze zwolnienia lekarskiego? W oczywistych sytuacjach (np. wykonywanie pracy w innej firmie) kontrolujący sporządza protokół potwierdzający zastane okoliczności. Warto jednak mieć świadomość, że sytuacje budzące wątpliwości musi rozstrzygnąć ZUS, co następuje na wniosek pracodawcy. Może w tym celu zasięgnąć również dodatkowej opinii lekarza orzecznika.

Nieprawidłowe korzystanie ze zwolnienia lekarskiego – konsekwencje
Jakie konsekwencje grożą pracownikowi, który wykorzystuje zwolnienie lekarskie w innym celu niż powrót do zdrowia? Otóż, tego typu zachowanie może skutkować nie tylko odmową wypłaty świadczenia, ale również zwolnieniem z pracy. Rozwiązanie umowy następuje wówczas bez wypowiedzenia z winy pracownika, co następuje z reguły wówczas, gdy przebywając na zwolnieniu lekarskim wykonuje on inną pracę lub prowadzi działalność niezgodną z jego sytuacją zdrowotną.
Podsumowując należy stwierdzić, że przebywanie na zwolnieniu lekarskim to okres, który pracownik powinien spożytkować na powrót do zdrowia. Sposób wykorzystania L4 może być bowiem kontrolowany przez pracodawcę, który próbuje w ten sposób zabezpieczyć własne interesy.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę.

Dowiedz się więcej