Restrukturyzacja jako alternatywa dla kłopotów finansowych firmy w czasach kryzysu

Restrukturyzacja to proces, który przeprowadza się w celu uratowania firmy przed upadłością. Jest zatem dla niej szansą nie tylko na wyjście z długów, ale także rozwój działalności. Na czym dokładanie polega restrukturyzacja? Dlaczego warto ją przeprowadzić? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja to postępowanie, które definiuje art. 3 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zgodnie z którym służy ono uniknięciu ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy przez umożliwienie mu zawarcia układu z wierzycielami. Warto w tym miejscu oczywiście podkreślić, że prawa wierzycieli pozostają w tym przypadku zabezpieczone. Mówiąc prostym językiem restrukturyzacja polega na podjęciu działań, dzięki którym firma odzyska płynność finansową, a co za tym idzie będzie mogła prawidłowo funkcjonować. W związku z tym wyróżnia się restrukturyzację:

  • finansową, której celem jest poprawa sytuacji finansowej firmy, co może nastąpić poprzez redukcję kosztów bądź znalezienie dodatkowych źródeł finansowania;
  • majątkową, która polega na sprzedaży składników majątku innym podmiotom;
  • dostosowawczą, w przypadku której chodzi o dostosowanie się firmy do aktualnej sytuacji na rynku oraz poprawie konkurencyjności.

Kiedy można przeprowadzić restrukturyzację?

Restrukturyzacja to postępowanie, które można przeprowadzić w przypadku zaistnienia przesłanek, które określają przepisy prawa. Jest nimi niewypłacalność bądź zagrożenie utratą wypłacalności, co oznacza, że firma:

  • nie posiada zdolności do regulowania swoich zobowiązań;
  • posiada zaległości w płatnościach przekraczające trzy miesiące;
  • posiada długi, których suma przewyższa wysokość majątku spółki przez okres dłuższy niż dwa lata.

W tym miejscu należy także podkreślić, że restrukturyzację można przeprowadzić jedynie wówczas, gdy przedsiębiorstwo posiada realne szanse na uniknięcie upadłości oraz stabilne funkcjonowanie dzięki wdrożeniu działań naprawczych.

Jakie korzyści może przynieść restrukturyzacja?

Jak już wspomniano w ujęciu prawnym restrukturyzacja jest postępowaniem, które ma na celu uniknięcie upadłości firmy oraz jednoczesne zabezpieczenie jej właścicieli. Dlaczego warto ją przeprowadzić? Przede wszystkim dlatego, że pozwala ona zmniejszyć zadłużenie, uniknąć egzekucji, czy zapobiec wypowiedzeniu istotnych umów. W efekcie firma zyskuje czas na przywrócenie prawidłowego funkcjonowania, odzyskanie płynności finansowej oraz odbudowanie pozycji na rynku. Co istotne restrukturyzacja jest korzystna także dla wierzycieli, ponieważ pozwala im zyskać nie tylko większe uprawnienia, ale również odzyskać znaczną część należności. Z reguły jest ona dużo większa niż kwota, którą otrzymaliby w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego.

Podsumowując należy stwierdzić, że restrukturyzacja to proces, który jest korzystny dla przedsiębiorcy, w związku z czym nie warto się jej obawiać. Celem jest bowiem w tym przypadku stworzenie warunków umożliwiających wzrost wartości firmy, a także poprawę jej wydajności, efektywności oraz konkurencyjności.

Masz pytania? Napisz do nas. https://salesgroup.pl/zapytaj-o-wycene/ 

Doświadczenie Doradcy Restrukturyzacyjni są do Twojej dyspozycji

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę.

Dowiedz się więcej