Zatrudnianie osób niepełnoletnich

Dla młodej osoby praca to szansa na zarobienie pieniędzy oraz możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. Dla pracodawcy to okazja do zyskania pracownika entuzjastycznie nastawionego do powierzonych mu zadań. Według obowiązującego prawa można całkowicie legalnie zatrudnić osobę poniżej 18. tego roku życia. Należy jednak pamiętać o określonych wymogach. Kiedy można zatrudnić osobę niepełnoletnią? Jakich zasad należy przestrzegać? Kiedy osoba niepełnoletnia może pracować?

Możemy zatrudnić osobę poniżej 18. roku życia o ile:

  • ukończyła 15 lat,
  • zakończyła naukę w ośmioletniej szkole podstawowej,
  • dostarczyła świadectwo lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego rodzaju pracy.

Warto przy tym pamiętać, że praca nie może utrudniać nauki.

Co w przypadku osób poniżej 16. roku życia? Można ich zatrudnić, o ile praca dotyczy działalności artystycznej, kulturalnej, sportowej lub reklamowej. W tym przypadku należy uzyskać opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz orzeczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do pracy jak również otrzymać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Czas pracy. O czym należy pamiętać.

Czas pracy osoby niepełnoletniej nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a w przypadku osób poniżej 15. roku życia 6 godzin.
Osoby poniżej 18. roku życia nie można zatrudniać w godzinach nocnych i nadliczbowych.
W przypadku pracy powyżej 4,5 godziny dziecku przysługuje 30-minutowa przerwa, która wliczana jest do czasu pracy.
Niepełnoletni ma prawo do nieprzerwanego 48-godzinnego wypoczynku (obejmującego niedzielę).
Tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin.
Jeśli w danym dniu młodociany uczestniczy w zajęciach szkolnych, to nie może pracować więcej niż 2 godziny.

Do jakiej pracy można zatrudnić osobę niepełnoletnią?
Młodocianego można zatrudnić w celu przygotowania zawodowego lub do wykonywania lekkich prac na podstawie umowy o pracę. Osoba, która ukończyła szkołę podstawową i nie ma 15 lat może zostać zatrudniona do przygotowania zawodowego, jeśli wyrazi na to zgodę przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. W tym przypadku wymagana jest także pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przyuczenie do pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy.

Zatrudniając małoletniego do prac lekkich należy przygotować regulamin pracy, który powinien zawierać:

Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym (wymagane zatwierdzenie przez inspektora pracy).
Rodzaje prac i wykaz stanowisk dozwolonych pracownikom młodocianym w celu przygotowania zawodowego.
Wykaz prac lekkich dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe (wymagane zatwierdzenie przez inspektora pracy).
Przed dopuszczeniem niepełnoletniego do pracy trzeba go najpierw zapoznać z wykazem. Osobę niepełnoletnią można zatrudnić na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło. W przypadku umów cywilnoprawnych konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę.

Dowiedz się więcej