Zatrudnienie obcokrajowców – wskazówki dla pracodawców

Cudzoziemcy coraz chętniej przyjeżdżają do Polski, nie tylko w celach turystycznych, ale także zarobkowych. Bez względu na to, czy pracodawca decyduje się zatrudnić pracownika z zagranicy na specjalistyczne stanowisko, czy też do prostych robót fizycznych, ma obowiązek dokonać tego zgodnie z polskimi przepisami.

Formy zatrudnienia

Cudzoziemcy zatrudniani są na takich samych zasadach jak Polacy. Należy jednak uwzględnić szczegółowe wymagania dotyczące zatrudniania osób z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii oraz krajów spoza Unii Europejskiej. Osobę z zagranicy można zatrudnić zarówno na umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną, a każda umowa z cudzoziemcem dotycząca wykonywania pracy musi być zawarta w formie pisemnej, przed rozpoczęciem pracy przez daną osobę.

Podatki i zaliczki na podatek dochodowy

Dokonywanie rozliczeń podatkowych cudzoziemców zależy od formy zatrudnienia czy okresu pracy na terenie Polski i zależy od tego czy obcokrajowiec posiada status rezydenta podatkowego czy nierezydenta podatkowego.

Rezydent podatkowy posiada w Polsce centrum swoich interesów osobistych (związki o charakterze rodzinnym i personalnym) czy gospodarczych (miejsce osiągania przez cudzoziemca głównych korzyści majątkowych) lub przebywa na terenie RP ponad 183 dni w ciągu roku podatkowego. Jeśli osoba z zagranicy spełnia jeden z wcześniej wymienionych warunków, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że wszystkie jego dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce. Natomiast nierezydentem podatkowym jest osoba, która nie posiada w Polsce miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że taki obcokrajowiec ma ograniczony obowiązek podatkowy i opodatkowane są tylko przychody jakie osiąga na terytorium Polski i nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia miejsce wypłaty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie i warunki pracy

Jeżeli cudzoziemiec jest zatrudniony lub delegowany do Polski i wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę to jego warunki zatrudnienia nie mogą być mniej korzystne niż te, które zagwarantowane są przez polskie przepisy prawa. Natomiast jeśli cudzoziemiec jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej, to pracodawca jest zobowiązany zapewnić cudzoziemcowi minimalne wynagrodzenie oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Cudzoziemca, który wykonuje pracę na podstawie umowy o dzieło nie obowiązuje stawka minimalna.

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Jeżeli cudzoziemiec podejmuję pracę w firmie mającej siedzibę w Polsce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i jest obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii oraz wykonuje pracę na terytorium Polski, to pracodawca zobowiązany jest do zgłoszenia go do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Polski. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia przez obcokrajowca pracy lub od dnia oznaczonego w umowie jak dzień rozpoczęcia jej wykonywania. Zgłoszeniu do ZUS nie podlega cudzoziemiec wykonujący pracę na podstawie umowy o dzieło.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę.

Dowiedz się więcej